Databases

Haven biedt de mogelijkheid om geautomatiseerd databases aan te maken. We gebruiken in deze toelichting hiervoor twee verschillende operators: KubeDB en de Postgres Operator. De operators automatiseren verschillende beheertaken waaronder het maken van backups, monitoring en failover.

KubeDB

KubeDB beheert Elasticsearch, Memcached, MongoDB, MySQL, PostgreSQL en Redis databases.

Aan de hand van het volgende voorbeeld kun je eenvoudig een MySQL database aanmaken.

We kijken eerst welke versies er op dit moment beschikbaar zijn met:

$ kubectl get mysqlversions
NAME   VERSION  DB_IMAGE       DEPRECATED  AGE
5    5     kubedb/mysql:5    true     57d
5-v1   5     kubedb/mysql:5-v1   true     57d
5.7   5.7    kubedb/mysql:5.7   true     57d
5.7-v1  5.7    kubedb/mysql:5.7-v1  true     57d
5.7-v2  5.7.25  kubedb/mysql:5.7-v2        57d
5.7.25  5.7.25  kubedb/mysql:5.7.25        57d
8    8     kubedb/mysql:8    true     57d
8-v1   8     kubedb/mysql:8-v1   true     57d
8.0   8.0    kubedb/mysql:8.0   true     57d
8.0-v1  8.0.3   kubedb/mysql:8.0-v1        57d
8.0-v2  8.0.14  kubedb/mysql:8.0-v2        57d
8.0.14  8.0.14  kubedb/mysql:8.0.14        57d
8.0.3  8.0.3   kubedb/mysql:8.0.3         57d

Versies waar het veld deprecated op true staat kunnen niet aangemaakt worden. Maak voor een eenvoudige database het volgende bestand:

eerste-database-mysql.yaml

apiVersion: kubedb.com/v1alpha1
kind: MySQL
metadata:
 name: eerste-database
 namespace: default
spec:
 version: "8.0.14"
 storageClassName: cinder
 storageType: Durable
 storage:
  accessModes:
   - ReadWriteOnce
  resources:
   requests:
    storage: 1Gi

Hier specificeer je de versie van MySQL en de grootte van de onderliggende storage. Maak de database vervolgens aan met:

$ kubectl apply -f eerste-database-mysql.yaml

De status van de database kan nu opgehaald worden met:

$ kubectl get mysql
NAME      VERSION  STATUS   AGE
eerste-database 8.0.14  Creating  8s

Na een minuut is de database beschikbaar:

NAME      VERSION  STATUS  AGE
eerste-database 8.0.14  Running  44s

KubeDB heeft zelf een service en een secret aangemaakt voor deze database:

$ kubectl get service,secret
NAME            TYPE    CLUSTER-IP    EXTERNAL-IP  PORT(S)  AGE
service/eerste-database   ClusterIP  100.68.141.225  <none>    3306/TCP  57s
service/eerste-database-gvr ClusterIP  None       <none>    3306/TCP  58s

NAME                               TYPE                 DATA  AGE
secret/eerste-database-auth                    Opaque                2   57s
secret/eerste-database-snapshot-token-5hkv8            kubernetes.io/service-account-token  3   58s
secret/eerste-database-token-49dp2                kubernetes.io/service-account-token  3   58s

Een applicatie kan nu verbinding maken met deze database door te verbinden met de host eerste-database. De inloggegevens voor de database zijn automatisch gegenereerd door KubeDB en te vinden in de secret eerste-database-auth.

Meer informatie over onder andere het gebruik van andere databases en backups kun je vinden in de handleiding van KubeDB.

Postgres Operator

De Postgres Operator is gespecialiseerd in het beheren van Postgres databases en wordt aangeraden wanneer je een Postgres database of cluster wil uitrollen. Maak voor een eenvoudige database het volgende bestand:

eerste-database-postgresql.yaml

apiVersion: "acid.zalan.do/v1"
kind: postgresql
metadata:
 name: eerste-database
spec:
 teamId: "acid"
 volume:
  size: 1Gi
 numberOfInstances: 2
 users:
  # database eigenaar
  zalando:
   - superuser
   - createdb
 #databases: naam->eigenaar
 databases:
  foo: zalando
 postgresql:
  version: "12"

Maak vervolgens de database aan met:

$ kubectl apply -f eerste-database-postgresql.yaml

Bekijk de status van de database met:

$ kubectl get postgresql
NAME          TEAM  VERSION  PODS  VOLUME  CPU-REQUEST  MEMORY-REQUEST  AGE  STATUS
acid-eerste-database  acid  12    2   1Gi                   49s  Creating

Na ongeveer een minuut is de database beschikbaar:

$ kubectl get postgresql
NAME          TEAM  VERSION  PODS  VOLUME  CPU-REQUEST  MEMORY-REQUEST  AGE  STATUS
acid-eerste-database  acid  12    2   1Gi                   92s  Running

De Postgres Operator heeft verschillende services en secrets aangemaakt:

$ kubectl get service,secret
NAME                 TYPE    CLUSTER-IP    EXTERNAL-IP  PORT(S)  AGE
service/acid-eerste-database     ClusterIP  100.64.25.253  <none>    5432/TCP  2m47s
service/acid-eerste-database-config  ClusterIP  None       <none>    <none>   2m19s
service/acid-eerste-database-repl   ClusterIP  100.65.114.120  <none>    5432/TCP  2m47s

NAME                                    TYPE                 DATA  AGE
secret/postgres.acid-eerste-database.credentials.postgresql.acid.zalan.do  Opaque                2   2m47s
secret/standby.acid-eerste-database.credentials.postgresql.acid.zalan.do  Opaque                2   2m47s
secret/zalando.acid-eerste-database.credentials.postgresql.acid.zalan.do  Opaque                2   2m47s

Je kunt verbinden met de database via de hostname acid-eerste-database. De inloggegevens zijn te vinden in de secret postgres.acid-eerste-database.credentials.postgresql.acid.zalan.do.

Meer informatie over de Postgres Operator kun je vinden in de handleiding.