Haven

Persistente volumes

Applicaties op een Haven cluster draaien binnen Docker containers. Deze containers zijn standaard stateless. Dit betekent dat een wijziging aan de container slechts van tijdelijke aard is. Op het moment dat een container opnieuw opgestart wordt (wat op elk moment kan gebeuren) worden niet-opgeslagen wijzigingen automatisch ongedaan gemaakt.

Vanuit beheer en beveiliging is dit een zeer wenselijke eigenschap. Dit zorgt er namelijk voor dat alle wijzigingen die er plaatsvinden vastgelegd zijn in de configuratie van het cluster of in een Docker image.

Voor toepassingen waarbij het nodig is om data op te slaan, bijvoorbeeld databases en gebruikersdata, biedt Haven persistente volumes. Bepaalde paden binnen een container worden dan persistent. Het cluster zorgt er automatisch voor dat het persistente volume beschikbaar is op het moment dat een container op een andere plek opstart.

Er zijn twee typen persistente volumes: ReadWriteOnce en ReadWriteMany. Een volume van het type ReadWriteOnce kan door maximaal één container tegelijk gebruikt worden. Volumes van het type ReadWriteMany kunnen door meerdere containers tegelijk gebruikt worden.

Persistent volume claim

Het aanmaken van een persistent volume begint met een claim. Hiermee wordt een verzoek gedaan aan het cluster om het volume aan te maken:

hallo-wereld-pvc.yaml

apiVersion: v1
kind: PersistentVolumeClaim
metadata:
 name: hallo-wereld
 namespace: default
spec:
 accessModes:
  - ReadWriteOnce
 resources:
  requests:
   storage: 8Gi

In de claim geef je het type storage en de grootte aan. Maak vervolgens de claim aan met:

kubectl apply -f hallo-wereld-pvc.yaml

Vervolgens kan de status van de claim bekeken worden met:

$ kubectl get pvc
NAME      STATUS  VOLUME  CAPACITY  ACCESS MODES  STORAGECLASS  AGE
hallo-wereld  Pending                   cinder     5s

Na ongeveer een minuut is het volume beschikbaar:

$ kubectl get pvc
NAME      STATUS  VOLUME                   CAPACITY  ACCESS MODES  STORAGECLASS  AGE
hallo-wereld  Bound  pvc-dfe5b951-dd07-49f4-a721-eb8543043d2a  8Gi    RWO      cinder     69s

Het volume kan vervolgens in een deployment gebruikt worden. Pas hiervoor de deployment aan:

hallo-wereld-deployment.yaml

apiVersion: apps/v1
kind: Deployment
metadata:
 name: hallo-wereld
 namespace: default
 labels:
  app: hallo-wereld
spec:
 replicas: 1
 selector:
  matchLabels:
   app: hallo-wereld
 template:
  metadata:
   labels:
    app: hallo-wereld
  spec:
   containers:
    - name: hallo-wereld
     image: registry.gitlab.com/commonground/haven/hallo-wereld:1.0
     ports:
      - containerPort: 80
     volumeMounts:
      - name: hallo-wereld
       mountPath: /srv/storage
   volumes:
    - name: hallo-wereld
     persistentVolumeClaim:
      claimName: hallo-wereld

In de deployment is het onderdeel volumes: en volumeMounts: toegevoegd. Met volumes wordt de naam van de claim gekoppeld aan een naam van het volume in de deployment. Vervolgens deze naam met volumeMounts gekoppeld aan een specifiek pad in de container, in dit geval kiezen we voor /srv/storage.

Pas de wijzigingen in de deployment toe met:

$ kubectl apply -f hallo-wereld-deployment.yaml

We kunnen vervolgens inloggen op de container van de deployment om te kijken of het volume daadwerkelijk is aangemaakt. Gebruik hiervoor:

$ kubectl exec -it deploy/hallo-wereld sh

We bekijken vervolgens de volumes die we beschikbaar hebben:

/ $ df -h
Filesystem        Size   Used Available Use% Mounted on
overlay         14.7G   10.9G   3.1G 78% /
tmpfs          64.0M     0   64.0M  0% /dev
tmpfs           1.9G     0   1.9G  0% /sys/fs/cgroup
/dev/vde         7.8G   36.0M   7.8G  0% /srv/storage

We hebben het volume van 8GB beschikbaar onder /srv/storage.


De ontwikkelen op Haven pagina's dienen ter illustratie en staan los van Haven Compliancy

Aan de slag met Haven?

In onze technische documentatie wordt de standaard toegelicht en beschreven hoe u Haven kunt installeren op uw huidige IT infrastructuur. Bovendien hebben we een handreiking programma van eisen beschikbaar gesteld om het inkopen van Haven te vereenvoudigen. Of neem contact met ons op, we helpen u graag op weg!