Haven

Azure Red Hat OpenShift

Referentie Implementatie: Haven op Azure Red Hat OpenShift

Deze referentie implementatie verschilt van de Red Hat OpenShift Container Platform op Azure referentie implementatie in het feit dat onderstaande tekst een OpenShift cluster opbouwt waarop beheer zal worden uitgevoerd door Microsoft, en de andere referentie implementatie een cluster dat door uzelf beheerd wordt.

Voorwaarden

Stap 1: Configureer de Azure account zoals beschreven in de ARO documentatie, en zorg dat

 • er geen limieten op vCPUs geconfigureerd zijn (of de limiet op minimaal 40 staat)
 • er een publieke DNS zone aanwezig is in Azure om de DNS records voor het cluster in te maken

Basis installatie

Voor de installatie van ARO volgen we de handleiding op de website van Microsoft.

Deze handleiding merkt een paar stappen aan als optioneel. Wij raden aan om deze stappen wel te volgen. Deze stappen zijn het aanmaken van een pull secret en het aanmaken van een DNS domein.

Door deze stappen te volgen, heeft het nieuwe OpenShift cluster direct toegang tot de ondersteunde container images op registry.access.redhat.com en een DNS naam die bruikbaar is voor uw applicaties.

Naar volledige Haven compliancy

Om volledig compliant te zijn, heeft het OpenShift cluster nog een aanpassing nodig: er moet RWX storage beschikbaar worden gemaakt.

RWX storage

Haven compliancy vraagt tot slot om RWX storage, dat wil zeggen: storage die door meerdere pods tegelijk gebruikt kan worden om op te schrijven. Dit is niet op alle platformen zonder meer beschikbaar.

Op Azure kunnen we RWX storage implementeren met de Azure File service. Hiervoor moeten we eenmalig een aantal stappen doorlopen. Eerst maken we een storage account aan binnen Azure:

# Vul hier de namen van een resource group, een locatie en een storage account in.
# Hoewel dit dezelfde resource group kan zijn als de resource group waarin ARO
# draait, raden we dit af: het verwijderen van het cluster met de installer verwijdert
# dan ook de storage account. Dit is niet altijd wenselijk.
export AZURE_FILES_RESOURCE_GROUP=
export AZURE_STORAGE_ACCOUNT_NAME=
export LOCATION=

az storage account create \
  --name $AZURE_STORAGE_ACCOUNT_NAME \
  --resource-group $AZURE_FILES_RESOURCE_GROUP \
  --kind StorageV2 \
  --sku Standard_LRS

Vervolgens wijzen we de juiste rollen rol toe aan de service principal binnen deze resource group in Azure:

# Vul de ID in van de service principal die gebruikt is om het OpenShift cluster te
# installeren
export AZURE_SERVICE_PRINCIPAL_ID=
az role assignment create --role Contributor --assignee $AZURE_SERVICE_PRINCIPAL_ID -g $AZURE_FILES_RESOURCE_GROUP

Vervolgens maken we binnen OpenShift een rol aan om met Azure te kunnen communiceren:

# Vul hier het wachtwoord van de kubeadmin in, en de URL van de OpenShift API. Beide
# worden weergegeven nadat de installatie voltooid is.
export PASSWORD=$kubeadmin_pw
export APISERVER=$openshift_api_server

oc login -u kubeadmin -p $PASSWORD $APISERVER

oc create clusterrole azure-secret-reader \
  --verb=create,get \
  --resource=secrets

oc adm policy add-cluster-role-to-user azure-secret-reader system:serviceaccount:kube-system:persistent-volume-binder

En uiteindelijk maken we de daadwerkelijke storage class aan:

# Vul hieronder wederom de juist waarden in voor de naam van de storage account en de
# resource group.
cat << EOF >> azure-storageclass-azure-file.yaml
kind: StorageClass
apiVersion: storage.k8s.io/v1
metadata:
 name: azure-file
provisioner: kubernetes.io/azure-file
parameters:
 location: $LOCATION
 secretNamespace: kube-system
 skuName: Standard_LRS
 storageAccount: $AZURE_STORAGE_ACCOUNT_NAME
 resourceGroup: $AZURE_FILES_RESOURCE_GROUP
reclaimPolicy: Delete
volumeBindingMode: Immediate
EOF
oc create -f azure-storageclass-azure-file.yaml

Hier staat een voorbeeld Ansible playbook om bovenstaande aanpassingen op een Azure account te doen. Dit playbook kan worden uitgevoerd na de deployment van ARO zelf, en zorgt voor configuratie van de RWX storage.

Onderhoud

Azure Red Hat OpenShift is een managed service en native Azure service, aangeboden door Microsoft in samenwerking met Red Hat[^1].

Doordat ARO een managed service is, hebt u zelf geen omkijken naar het life cycle management van het OpenShift cluster, noch de onderliggende virtual machines.

Onderhoud is daarom beperkt tot de applicaties en diensten die op het OpenShift cluster draaien.

Vervolgstappen

Software die op OpenShift draait, wordt vaak beheerd door een operator[^2]. Vanuit de ingebouwde OperatorHub kan additionele software worden geinstalleerd, zoals bijvoorbeeld een Kafka cluster of serverless functionaliteit. Ook veel software van derden wordt via de ingebouwde OperatorHub op OpenShift aangeboden, zoals geclusterde PostgreSQL databases, API gateways, en monitoring software.

Ga voor de OperatorHub in het menu aan de linkerzijde naar Operators -> OperatorHub.

Verder lezen

[^1]: Voor een compleet overzicht de verdeling van de verantwoordelijkheid tussen Red Hat, Microsoft en uzelf omtrent beheer van het cluster, zie https://docs.microsoft.com/en-us/azure/openshift/responsibility-matrix

[^2]: Zie ook: https://www.redhat.com/en/topics/containers/what-is-a-kubernetes-operator

Aan de slag met Haven?

In onze technische documentatie wordt de standaard toegelicht en beschreven hoe u Haven kunt installeren op uw huidige IT infrastructuur. Bovendien hebben we een handreiking programma van eisen beschikbaar gesteld om het inkopen van Haven te vereenvoudigen. Of neem contact met ons op, we helpen u graag op weg!