Haven

Techniek

Hoe het werkt en hoe je ermee aan de slag kunt gaan.

Red Hat OpenShift Container Platform op Azure

Referentie Implementatie: Haven op Red Hat OCP op Azure

Deze referentie implementatie verschilt van de Azure Red Hat OpenShift referentie implementatie in het feit dat onderstaande tekst een OpenShift cluster opbouwt dat door uzelf beheerd wordt, en de andere referentie implementatie een cluster opbouwt dat door Microsoft als managed service aangeboden wordt.

Voorwaarden

Stap 1: Configureer de Azure account zoals beschreven in de OpenShift documentatie, en zorg dat

 • er geen limieten op vCPUs geconfigureerd zijn (of de limiet op minimaal 40 staat)
 • er een publieke DNS zone aanwezig is in Azure om de DNS records voor het cluster in te maken
 • er een service principal aan is gemaakt met de juiste permissies

Stap 2: Verzamel de benodigde informatie omtrent het Azure account. Onderstaande UUIDs zin in ieder geval zijn nodig[^1]:

 • de UUID van de subscriptie binnen Azure
 • de UUID van de tenant binnen Azure
 • de UUID van de service principal en het bijbehorende secret

Basis installatie

Stap 3: Download de OpenShift installer vanaf cloud.redhat.com en pak het bestand uit naar de lokale schijf

Stap 4a: Om een cluster met de standaard instellingen aan te maken, voer het volgende commando uit[^2]. Het installatie bestand vraagt nu om de informatie die we hebben verzameld bij de vorige stap:

./openshift-install create cluster

Stap 4b: Om een cluster aan te maken met aangepaste instellingen, voer het volgende commando uit. Ook hier vraagt het installatie bestand om de informatie uit stap 2. Dit commando genereert een install-config.yaml bestand, dat bijvoorbeeld aangepast kan worden om bijvoorbeeld workers uit te rollen met een grotere maat, of een groter aantal.

Omdat de Haven implementatie uitgaat van geïntegreerd log aggregation, raden wij aan om voor de workers minimaal Standard_D4s_v3 instances te gebruiken. Hoe dit precies werkt, staat op deze pagina.

./openshift-install create install-config

Na de aanpassing van het install-config.yaml bestand, voert u het installatie bestand nogmaals uit (er vanuit gaande dat install-config.yaml in dezelfde directory staat als de installer):

./openshift-install create cluster --dir=.

Onafhankelijk van of u stap 4a of 4b gevolgd hebt, duurt de installatie circa 45 minuten. Het installatieproces eindigt het het weergeven van de URL van de OpenShift console, de API URL, en het kubeadmin password.

Hiermee hebt u een werkend OpenShift cluster, dat al voor het grootste deel voldoet aan Haven.

Naar volledige Haven compliancy

Om volledig compliant te zijn, heeft het OpenShift cluster nog twee aanpassingen nodig: er moet een log aggregator worden geïnstalleerd, en er moet RWX storage beschikbaar worden gemaakt.

Log aggregator

Red Hat OpenShift wordt geleverd met geïntegreerde logging stack, maar die wordt niet automatisch geïnstalleerd om gebruikers de mogelijkheid te geven met een andere logging stack te werken.

In deze referentie implementatie installeren we de standaard logging stack achteraf, om compliancy met Haven te bereiken.

Om de logging stack te installeren, volgen we de handleiding.

Hierin lezen we dat we eerst de ElasticSearch operator op het cluster moeten installeren, en vervolgens de cluster-logging operator.

Vervolgens creëren we een instance ClusterLogging. De verdere installatie van Fluentd, ElasticSearch en het Kibana dashboard gaat vanzelf. Na deze installatie is er een log aggregator beschikbaar, compleet met zoekmachine en dashboard.

RWX storage

Haven compliancy vraagt tot slot om RWX storage, dat wil zeggen: storage die door meerdere pods tegelijk gebruikt kan worden om op te schrijven. Dit is niet op alle platformen zonder meer beschikbaar.

Op Azure kunnen we RWX storage implementeren met de Azure File service. Hiervoor moeten we eenmalig een aantal stappen doorlopen. Eerst maken we een storage account aan binnen Azure:

# Vul hier de namen van een resource group, een locatie en een storage account in.
# Hoewel dit dezelfde resource group kan zijn als de resource group waarin OpenShift
# draait, raden we dit af: het verwijderen van het cluster met de installer verwijdert
# dan ook de storage account. Dit is niet altijd wenselijk.
export AZURE_FILES_RESOURCE_GROUP=
export AZURE_STORAGE_ACCOUNT_NAME=
export LOCATION=

az storage account create \
  --name $AZURE_STORAGE_ACCOUNT_NAME \
  --resource-group $AZURE_FILES_RESOURCE_GROUP \
  --kind StorageV2 \
  --sku Standard_LRS

Vervolgens wijzen we de juiste rollen rol toe aan de service principal binnen deze resource group in Azure:

# Vul de ID in van de service principal die gebruikt is om het OpenShift cluster te
# installeren
export AZURE_SERVICE_PRINCIPAL_ID=
az role assignment create --role Contributor --assignee $AZURE_SERVICE_PRINCIPAL_ID -g $AZURE_FILES_RESOURCE_GROUP

Vervolgens maken we binnen OpenShift een rol aan om met Azure te kunnen communiceren:

# Vul hier het wachtwoord van de kubeadmin in, en de URL van de OpenShift API. Beide
# worden weergegeven nadat de installatie voltooid is.
export PASSWORD=$kubeadmin_pw
export APISERVER=$openshift_api_server

oc login -u kubeadmin -p $PASSWORD $APISERVER

oc create clusterrole azure-secret-reader \
  --verb=create,get \
  --resource=secrets

oc adm policy add-cluster-role-to-user azure-secret-reader system:serviceaccount:kube-system:persistent-volume-binder

En uiteindelijk maken we de daadwerkelijke storage class aan:

# Vul hieronder wederom de juist waarden in voor de naam van de storage account en de
# resource group.
cat << EOF >> azure-storageclass-azure-file.yaml
kind: StorageClass
apiVersion: storage.k8s.io/v1
metadata:
 name: azure-file
provisioner: kubernetes.io/azure-file
parameters:
 location: $LOCATION
 secretNamespace: kube-system
 skuName: Standard_LRS
 storageAccount: $AZURE_STORAGE_ACCOUNT_NAME
 resourceGroup: $AZURE_FILES_RESOURCE_GROUP
reclaimPolicy: Delete
volumeBindingMode: Immediate
EOF
oc create -f azure-storageclass-azure-file.yaml

Hier staat een voorbeeld Ansible playbook om bovenstaande aanpassingen op een Azure account te doen. Dit playbook kan worden uitgevoerd na de deployment van OpenShift zelf, en zorgt voor configuratie van de RWX storage.

Onderhoud

OpenShift is gebaseerd op zogenaamde operators[^3]. Heel kort gezegd zijn operators stukjes software die in staat zijn om een ander stuk software te beheren. Door gebruik van operators is OpenShift in staat om een groot deel van zijn eigen onderhoud te doen.

Als er een update voor een OpenShift cluster beschikbaar is, is dat zichtbaar in de OpenShift console. Updates kunnen op een geschikt moment door een druk op de knop worden geinstalleerd. Als een OpenShift update wordt geinstalleerd, worden ook de onderliggende VMs automatisch geupdatet.

Bovenstaande geldt zowel voor updates tussen minor releases (bijvoorbeeld van 4.6.23 naar 4.6.24) als voor updates tussen major releases (bijvoorbeeld van 4.6.24 naar 4.7.1).

Bij het installeren van additionele operators (zie hieronder) kan worden aangegeven of de operators zichzelf automatisch mogen updaten, of dat updates handmatig geinitieerd moeten worden. De keuze voor automatische of handmatige updates hangt af van verschillende keuzes die buiten de scope van dit document vallen.

Vervolgstappen

Ook software die op OpenShift draait, wordt vaak beheerd door een operator. Vanuit de ingebouwde OperatorHub kan additionele software worden geinstalleerd, zoals bijvoorbeeld een Kafka cluster of serverless functionaliteit. Ook veel software van derden wordt via de ingebouwde OperatorHub op OpenShift aangeboden, zoals geclusterde PostgreSQL databases, API gateways, en monitoring software.

Ga voor de OperatorHub in het menu aan de linkerzijde naar Operators -> OperatorHub.

Verder lezen

[^1]: De UUIDs zijn eenvoudig te vinden met het az commando line interface voor Azure. az account show geeft onder 'id' het subscription id, en onder 'tenantId' het tenant id. Tijdens het aanmaken van de service principal, hier beschreven, moeten de UUID en het secret van de service principal worden genoteerd.

[^2]: De installer moet worden uitgevoerd vanaf een Linux of MacOS machine.

[^3]: Zie ook: https://www.redhat.com/en/topics/containers/what-is-a-kubernetes-operator

Aan de slag met Haven?

In onze technische documentatie wordt de standaard toegelicht en beschreven hoe u Haven kunt installeren op uw huidige IT infrastructuur. Bovendien hebben we een handreiking programma van eisen beschikbaar gesteld om het inkopen van Haven te vereenvoudigen. Of neem contact met ons op, we helpen u graag op weg!